<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=543988056270869&ev=PageView&noscript=1" />Brief aan minister Koolmees over nieuwe inburgeringswet - UAF

Brief aan minister Koolmees over nieuwe inburgeringswet

Auteur:Jasper Vink
Datum:7. 31. 2019
Leestijd:2 minuten

Op verzoek van minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft het UAF begin deze week per brief gereageerd op de concepttekst voor de nieuwe Wet Inburgering. Het UAF was al betrokken bij de voorbereiding van het wetgevingsproces en doet nu ook suggesties voor de uitwerking van de regelgeving.

Het UAF is positief over het ambitieniveau van de nieuwe wet. Wel zien we dat in de uitwerking nog veel moet gebeuren om deze ambitie ook recht te doen. Onze zorg is bijvoorbeeld dat gemeenten met kleine aantallen asielstatushouders het inburgeringsaanbod inperken, waardoor ‘inburgeren op eigen niveau’ niet mogelijk is. Een ander aandachtspunt is de (beperkte) informatievoorziening voor vluchtelingen en statushouders over opleidings- en werkmogelijkheden in Nederland, wat het maken van goede keuzes bemoeilijkt. Verder is in de nieuwe wet weinig aandacht voor de noodzaak dat hoger opgeleide statushouders de taal op een hoger niveau beheersen dan B1. Er wordt slechts gesproken over het stimuleren van het behalen van een hoger niveau. Op deze en andere punten heeft het UAF concrete verbetervoorstellen gedaan aan de minister, in het belang van de vluchtelingen en statushouders die met de nieuwe wetgeving te maken krijgen.

Een slimme overheid investeert in de kennis en talenten van statushouders, zodat zij een betekenisvolle toekomst tegemoet gaan en de arbeidsparticipatie toeneemt. Daar heeft iedereen baat bij. Momenteel blijft de arbeidsparticipatie van asielstatushouders achter en werken de meesten onder hun niveau. Dit is niet alleen nadelig voor henzelf, het is ook een gemiste kans voor de samenleving.

 

Fotografie: Sahar Jahish


Deel dit artikel: