Algemene voorwaarden UAF-Award 2022

Procedure UAF-Award

Het publiek krijgt de kans om op haar favoriet te stemmen tussen maandag 17 oktober 2022 12:00 uur en donderdag 3 november 2022 23:59 uur. 

De publieksstem en de vakjurystem tellen beiden voor 50% mee in het eindoordeel. Degene met de hoogste gezamenlijke ‘score’ wint. 

De winnaar van de UAF-Award maken we bekend tijdens de uitreiking op 8 november 2022. Vervolgens maken wij dit ook bekend via onze website, nieuwsbrieven en social mediakanalen.

De winnaar van de UAF-Award ontvangt een cheque ter waarde van €4.000,- voor een opleiding of training naar keuze aangeboden door ICM. 

Stemreglement UAF Award

 • Iedereen met een e-mailadres kan stemmen via de website www.uaf.nl/stem. 
 • Er mag één keer gestemd worden vanuit een geldig en werkend e-mailadres. Dubbele stemmen worden niet meegeteld.
 • Uitsluitend stemmen die zijn bevestigd per mail worden meegeteld.  
 • Stemmen die te vroeg of te laat binnenkomen, worden niet meegeteld  
 • Het opgegeven e-mailadres wordt gebruikt om de stem te controleren en voor communicatie rondom de prijs. 
 • De stemperiode duurt 2,5 weken. 
 • Indien er ongeregeldheden in het stemproces worden opgemerkt die niet eenvoudig te corrigeren zijn, dan behoudt Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF zich het recht voor de e-mailstemming te laten vervallen. Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF bepaalt vervolgens de winnaar op basis van het advies van de jury. 
   

De Jury voor de UAF-Award 2022

Naast het publiek, beoordeelt een externe vakjury de  zes genomineerden vanuit hun achtergrond en ervaring op de volgende criteria: 

 • Opvallende resultaten behaald tijdens een voorbereidend jaar, leerwerktraject of opleiding; 
 • Onlangs glansrijk gepromoveerd of een goede baan gevonden; 
 • Prijs gewonnen of een beurs ontvangen voor een vervolgstudie/onderzoek; 
 • Opleiding of werk gecombineerd met een uitzonderlijk lastige privé situatie; 
 • Vrijwilligerswerk of bestuurstaken gecombineerd met een opleiding of baan.
   

De jury bestaat uit:   

 • voorzitter jury UAF Award, Aart Jan de Geus, voorzitter Goldschmeding Foundation
 • Anneke de Vries, directeur Stations en Risicobeheer NS en lid Raad van Bestuur NS
 • Adnan Tekin, voorzitter MBO Raad
 • Norhan Alsheik Hidar, winnaar UAF-Award 2021

Actievoorwaarden

Toepasselijkheid 

Deze Algemene Spelvoorwaarden zijn van toepassing op ieder promotioneel kansspel en iedere winactie en prijsvraag (hierna te noemen: ‘Actie’) die door Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF worden aangeboden in zijn programma’s en op uaf.nl (hierna te noemen: ‘website’). Door deelname aan een Actie gaat de deelnemer akkoord met onderhavige Algemene Spelvoorwaarden. Per Actie zal het op de website vermeld worden indien er nog aanvullende voorwaarden voor deelname gelden. Indien er voor een Actie specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op deze Algemene Spelvoorwaarden. Door deelname aan de prijsvraag of actie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden. 

Deelnametermijn
 
 
Een deelnemer kan deelnemen aan een Actie gedurende de actieperiode. Deze actieperiode staat bij de Actie vermeld. Het UAF behoudt zich het recht voor een Actie vroegtijdig te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend worden gemaakt.  

Deelname  

Per Actie zal in het programma en/of op de website vermeld worden op welke wijze aan de Actie kan worden deelgenomen. Per Actie kan éénmaal worden meegespeeld. Verstrek geen valse, onjuiste of onvolledige persoonsgegevens. Is een deelnemer aan een Actie jonger dan 16 jaar, dan dient de bevestiging van zijn ouder of voogd verkregen te worden om deel te nemen aan de betreffende Actie. Het UAF zal om een bevestiging van deze toestemming vragen. Voorts kan het UAF om een kopie van een geldig identiteitsbewijs verzoeken. Deelnemers dienen over een postadres in Nederland te beschikken voor toezending van de prijs. 

Deelnamekosten  

Indien aan deelname kosten zijn verbonden dan worden deze kosten bij de Actie vermeld. 

Prijzen  

Bij iedere Actie zal worden aangegeven hoeveel en welke prijzen er te winnen zijn. De prijs wordt toegekend in de staat waarin deze zich bevindt. Het UAF is niet aansprakelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs. Een te winnen prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Een prijs is niet inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten.  

Kansspelbelasting  

In het geval dat over de gewonnen prijs kansspelbelasting moet worden afgedragen, zal per Actie worden vermeld of deze door het UAF zal worden voldaan dan wel of deze zal worden ingehouden of moet worden aangegeven en op welke wijze dat zal geschieden. 

Bepaling van de winnaars  

Voor elke Actie geldt dat de winnaars, afhankelijk van het soort Actie, zullen worden aangewezen door een onafhankelijk persoon of computerprogramma dat willekeurig de winnaars trekt. Er vindt per Actie één trekking plaats, tenzij bij een Actie anders wordt vermeld.  

Bekendmaking winnaars  

De winnaars ontvangen per e-mail of telefonisch bericht van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres of telefoonnummer. In specifieke gevallen wordt de winnaar op de social media-kanalen van het UAF en/of op de website bekendgemaakt. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post of e-mail aan de winnaar worden toegezonden of, als dit in de actievoorwaarden is opgenomen of als dit gezien de aard van de actie en/of de prijs nodig is, persoonlijk aan de winnaar worden overhandigd. Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen drie maanden accepteert, vervalt zijn recht op afgifte. Het UAF kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd e-mail- of huisadres.  

Uitsluiting deelname  

Medewerkers van het UAF en iedereen die direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie, zijn uitgesloten van deelname. Het UAF is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname. Het UAF kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met de Algemene Spelvoorwaarden, specifieke voorwaarden behorend bij de Actie, of anderszins onrechtmatig handelt jegens het UAF of derden. Deelnemers met een postadres buiten Nederland worden uitgesloten van deelname. Ook deelnemers jonger dan 16 jaar die geen toestemming hebben van hun ouder of voogd zijn niet gerechtigd deel te nemen aan een Actie.  

Aansprakelijkheid  

Het UAF is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik door deelnemers/winnaars van enig door het UAF geleverde prijs, tenzij het UAF aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek. Daarnaast geldt dat eventuele druk-, spel-, zet- of andere van soortgelijke fouten in door het UAF openbaar gemaakt materiaal en/of programma, van welke aard dan ook, het UAF niet tegengeworpen kunnen worden en op geen enkele wijze een verplichting voor het UAF in het leven kunnen roepen. Het UAF kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor storingen in netwerk, hardware of software die resulteert in beperkte, vertraagde of verloren gegevens.  

Aanpassing spelvoorwaarden  

Het UAF behoudt zich het recht voor de Algemene Spelvoorwaarden en voorwaarden van de specifieke Actie te wijzigen, zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. In dat geval zal zo snel mogelijk een herziene versie van de voorwaarden op de website worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.  

Gedragscode  Promotionele Kansspelen  

Het UAF handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Indien een deelnemer klachten heeft over een Actie van het UAF, kan de deelnemer deze schriftelijk kenbaar maken bij het UAF,  t.a.v. Communicatie, communicatie@uaf.nl
  
 

Privacy  

Het UAF gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden verstrekt. Het actuele privacybeleid van het UAF kan online worden geraadpleegd op uaf.nl/privacy. Het UAF mag de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend vermelden in het kader van de bekendmaking van de winnaar via de website en social media-kanalen. Bij deelname erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de verwerking van persoonsgegevens ter uitvoering van de Actie en de uitreiking van de prijs en gaat akkoord met het privacybeleid van het UAF.