De organisatie

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF heeft een directeur-bestuurder die leiding geeft aan de organisatie en een Raad van Toezicht die toezicht houdt. Fatimazhra Belhirch is directeur-bestuurder van het UAF.

Het UAF heeft haar besturingsmodel ingericht volgens de SBF-code Goed Bestuur (voorheen de Code Wijffels).
De directeur-bestuurder is statutair directeur. De wettelijke rol en verantwoordelijkheden van het besturen van het UAF liggen bij de directeur-bestuurder. Deze geeft richting en leiding aan de organisatie, zorgt voor het verwerven, besteden en beheren van de middelen en het adequaat functioneren van de organisatie.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het UAF en de uitvoering hiervan. Ook staat de Raad de directeur-bestuurder terzijde met advies over beleidsvoornemens. Vijf keer per jaar komen de directeur en de Raad van Toezicht bijeen. Leden van de Raad van Toezicht worden voor vier jaar benoemd en kunnen een maal herbenoemd worden met een maximum van twee termijnen. Ze ontvangen geen bezoldiging. Ze mogen wel een reiskostenvergoeding vragen.

De Auditcommissie is een commissie van de Raad van Toezicht en bestaat uit leden van de Raad van Toezicht. Deze commissie adviseert de Raad van Toezicht over het financiële beleid. Zo beoordeelt deze commissie de jaarrekening, financiële beleidsvoorstellen, het beleggingsbeleid en het functioneren van interne systemen (risicobeheersing en controle). Ook bespreekt de auditcommissie de jaarrekening met de accountant.
De Raad van Toezicht heeft ook een Governance en Renumeratiecommissie. Het is haar taak om voorstellen te doen aan de Raad van Toezicht met betrekking tot de werkgeverstaken van de raad, waaronder met name voorstellen m.b.t. beoordeling en beloning van de directeur-bestuurder. De commissie doet daarnaast voorstellen aan de Raad van Toezicht over processen rondom onder meer de zelfevaluatie, opleiding & ontwikkeling en werving, selectie en herbenoeming van zowel de (leden van de) Raad van Toezicht als de directeur-bestuurder. Bovendien vervult de commissie een adviserende rol naar de Raad van Toezicht ten aanzien van de Governancecode voor Goede Doelen organisaties.

Fatimazhra Belhirch

Directeur-bestuurder

Per 1 april 2022 is Fatimazhra Belhirch directeur-bestuurder van het UAF. Zij behaalde een doctoraal in Privaat- en Bedrijfsrecht aan de Erasmus Universiteit en een Master in International & European Law aan de Universiteit van Amsterdam. Zij brengt brede ervaring mee, heeft een omvangrijk netwerk en beschikt over veel kennis van het vluchtelingenvraagstuk en conflictgebieden. Zij heeft bij mensenrechtenorganisaties gewerkt in binnen- en buitenland, zoals Amnesty International, waar ze zich onder andere heeft ingezet voor het verbeteren van de positie van vluchtelingen.

Fatimazhra Belhirch bekleedt diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies, onder meer in het onderwijs, de cultuur en de charitatieve sector. Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zij verschillende functies bekleed met als laatste positie die van Particulier Secretaris van de Minister voor Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking (Sigrid Kaag en Lilianne Ploumen).

Fatimazhra Belhirch is de opvolger van Mardjan Seighali, die zich negen jaar lang op inspirerende wijze heeft ingezet voor de belangen van gevluchte studenten en professionals.

‘Mijn passie is een positief verschil maken in de samenleving. Daarbij gaat het om gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Daarom zet ik mij al jaren in voor maatschappelijke thema’s die mij aan het hart gaan: mensenrechten, de positie van vluchtelingen, een meer humane samenleving en kansengelijkheid. In mijn nieuwe rol voor het UAF komen deze thema’s samen. Ik ben dan ook zeer gemotiveerd om mijn ervaring in te zetten voor deze mooie organisatie.’

Fatimazhra

Maarten van Beek

Voorzitter van de Raad van Toezicht

Maarten van Beek is sinds 1 september 2021 voorzitter van de Raad van Toezicht. In dit interview stelt hij zich voor. Van Beek heeft ruime toezichthoudende ervaring, onderschrijft en omarmt de doelstellingen van het UAF en beschikt over een voor het UAF zeer relevant netwerk. Hij is werkzaam als directeur human resources bij ING. In zijn werk staat het vinden, ontwikkelen en binden van talent centraal, wat ook de missie is van het UAF. Van Beek heeft een open en gedreven persoonlijkheid die goed bij het UAF past. 

Van Beek is de opvolger van Job Cohen Die zich ruim zeven jaar met grote betrokkenheid heeft ingezet voor de onderwijs- en arbeidsmarktkansen van gevluchte studenten en professionals.

‘Het is belangrijk om open te staan, inclusief te zijn – om het onbekende bekender maken. Die dingen zijn helemaal niet zo moeilijk, het is een kwestie van doen. Bij elke openstaande vacature hebben managers de keuze. Diversiteit gaat verder dan bij gelijke geschiktheid kiezen voor een vrouw. Het is belangrijk dat ook gevluchte studenten en professionals op shortlists komen, dat ze op gesprek kunnen en uiteindelijk worden aangenomen. Ze hebben veel te bieden!’ 

Maarten van Beek
 • M. (Maarten) van Beek, MSc, MA, voorzitter
 • mr. J.M.H. (Jacoby) Mensinga
 • dr. L.B.J. (Lucy) Schmitz
 • H. (Hayat) Douich, RA
 • prof. mr. T. (Tesseltje) de Lange
 • G. (Gohdar) Massom
 

Alle Raad van Toezicht-leden zijn onbezoldigd. Download hier:

 • prof. dr. Th. C. van Boven
 • prof. dr. P.J.D. Drenth
 • prof. dr. ir. L.O. Fresco
 • dr. A.H.G. Rinnooy Kan
 • mr. H.D. Tjeenk Willink
 • mr. R.F.B. van Zutphen