Organisatie

Sinds 1948 steunt Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF hoger opgeleide vluchtelingen bij hun studie en het vinden van een baan op niveau. Het UAF is de oudste vluchtelingenorganisatie in Nederland. In 1948 werd de stichting opgericht als Universitair Asiel Fonds.

Besturingsmodel
De stichting voor Vluchteling-Studenten UAF  heeft een directeur-bestuurder die leiding geeft aan de organisatie en een Raad van Toezicht die toezicht houdt.

De Commissie Wijffels adviseert goede doelen hun besturingsmodel in te richten volgens het onderscheid besturen en toezicht houden. Het UAF heeft haar besturingsmodel op deze manier ingericht.

De directeur-bestuurder is statutair directeur. De wettelijke rol en verantwoordelijkheden van het besturen van het UAF liggen bij de directeur-bestuurder. Deze geeft richting en leiding aan de organisatie, zorgt voor het verwerven,  besteden en beheren van de middelen en het adequaat functioneren van de organisatie. 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het UAF en de uitvoering hiervan. Ook staat de Raad de directeur-bestuurder terzijde met advies over beleidsvoornemens. Vijf keer per jaar komen de directeur en de Raad van Toezicht bijeen. Leden van de Raad van Toezicht worden voor drie jaar benoemd en kunnen twee  maal herbenoemd worden met een maximum van drie termijnen. Ze ontvangen geen beloning of salaris. Ze mogen wel een reiskostenvergoeding vragen.

De Auditcommissie is een commissie van de Raad van Toezicht en bestaat uit leden van de Raad van Toezicht. Deze commissie adviseert de Raad van Toezicht over het financiële beleid. Zo beoordeelt de auditcommissie de jaarrekening, financiële beleidsvoorstellen, het beleggingsbeleid en het functioneren van interne systemen (risicobeheersing en controle). Ook bespreekt de auditcommissie de jaarrekening met de accountant.

Directeur-bestuurder en leden van de Raad van Toezicht

Directeur-bestuurder
M. (Mardjan) Seighali

Leden Raad van Toezicht UAF

 • mr. dr. M.J. (Job) Cohen, bijzonder hoogleraar Universiteit Leiden, voormalig burgemeester van Amsterdam, voormalig staatssecretaris van Onderwijs en Justitie
 • drs. G.P.M. (Geert) van den Goor, Managing Partner van First Consulting
 • mr. dr. M. (Maarten) den Heijer, Universitair docent internationaal recht, Universiteit van Amsterdam
 • drs. S. J. (Saskia) Stuiveling, Rotterdam
 • drs. C.R. (Rob) Maas, voormalig lid Raad van Bestuur GGZ Rivierduinen

>> Nevenfuncties leden Raad van Toezicht en Directeur-bestuurder
>> Rooster van aftreden leden van Raad van Toezicht
>> Profiel Raad van Toezicht

Comité van aanbeveling

 • De heer prof. dr. Th. C. van Boven
 • De heer Prof. dr. P.J.D. Drenth
 • Mevrouw prof. dr. ir. L.O. Fresco
 • De heer S.S.F. Hazewinkel
 • De heer dr. A.H.G. Rinnooy Kan
 • De heer mr. H.D. Tjeenk Willink
 • De heer dr. H.J. Witteveen