Samen sterk voor de belangen van onze cliënten

We signaleren knelpunten, treden op als belangenbehartiger en werken samen met onderwijsinstellingen, werkgevers en lokale overheden aan gelijke kansen voor vluchtelingen zodat zij zichzelf verder kunnen ontwikkelen en betekenisvol kunnen zijn in de samenleving. Lees hieronder meer over onderwerpen die op dit moment hoog op onze agenda staan.

Zo zetten wij ons in voor onze cliënten

Uiteraard behartigen wij voor onze cliënten hun belangen bij het uitvoeren van studie- en trajectplannen. Daarvoor hebben we geregeld contact met klantmanagers van gemeenten. Zo nodig overleggen we ook met beleidsmedewerkers, afdelingshoofden of wethouders.

Ook overleggen we regelmatig met onderwijsinstellingen over toelaatbaarheid, begeleiding en ondersteuning bij een opleiding. Voor alle hoger opgeleide vluchtelingen in Nederland zijn we met diverse belangen- en koepelorganisaties in contact. We zijn in verschillende netwerken vertegenwoordigd om de belangen van de hoger opgeleide vluchteling te behartigen.

Het is ons doel om talenten de kans te geven om via een studie en werk op een passend niveau te vinden op de arbeidsmarkt. De bijzondere positie van hoger opgeleide vluchtelingen en de belemmeringen waar zij tegen aanlopen en de mogelijke oplossingen zijn niet altijd bij iedereen bekend.

Gesprek met werkgever_TORREN
Minister Koolmees in gesprek met vluchteling-studenten

Nieuwe Wet Inburgering

Op 1 januari 2022 is de nieuwe inburgeringswet van start gegaan. Vanaf dat moment begeleiden gemeenten nieuwkomers bij hun inburgering. De afgelopen jaren hebben wij veel tijd en energie gestoken in het mede vormgeven van de nieuwe wet. Niet zo snel mogelijk aan het werk, maar een duurzame weg naar werk, dát was en is ons uitgangspunt. We maakten ons hard voor een onderwijsroute en zorgden er mede voor dat de leeftijdsgrens van 28 werd geschrapt.

Samenwerking met gemeenten

De gemeente is voor cliënten van het UAF een belangrijke partner. Immers, de gemeente geeft toestemming aan statushouders met een uitkering om studieplannen mogelijk te maken.

Het UAF werkt daarom intensief samen met gemeenten. Met ongeveer veertig gemeenten zijn er samenwerkingsafspraken. Zij bieden ruimte aan hoger opgeleide statushouders om zich voor te bereiden op een studie of te studeren (30-plussers) met behoud van uitkering.

Daarnaast proberen we door gesprekken, voordrachten, bijeenkomsten, workshops en via intermediaire organisaties invloed uit te oefenen op het beleid van gemeenten voor hoger opgeleide statushouders. Een Nederlands diploma vergroot de kans op een passende positie op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Via overleg en samenwerking met Divosa, G40 en VNG (de belangenverenigingen voor gemeenten) bespreekt en agendeert het UAF punten ter verbetering voor de groep hoger opgeleide vluchtelingen.

Lees meer op onze pagina over gemeenten.

Zo werkt het UAF
groep high five

Samenwerking onderwijssector

Het UAF is opgericht door universiteiten en werkt nog steeds intensief samen met de onderwijsinstellingen en hun vertegenwoordigende organisaties.

Een aantal onderwijsinstellingen heeft een taalschakeltraject om de toegang tot het onderwijs te bevorderen. Ook wordt vaak tijdens de studie extra ondersteuning en begeleiding geboden. Het UAF heeft hierover met een groot aantal instellingen convenanten gesloten.

Bij problemen bij de inschrijving of tijdens de studie zijn er vaak korte lijnen voor overleg tussen het UAF en de onderwijsinstelling. Het UAF ondersteunt ook studenten in het mbo. De mbo-raad heeft veel expertise over de doelgroep vluchteling-studenten en draagt zeer actief bij aan het verbeteren van studiemogelijkheden voor deze groep. Wij stemmen regelmatig af met de VSNU, vereniging hogescholen en Nuffic hoe de belangen van vluchteling-studenten het beste gediend kunnen worden.

Het ministerie van OCW is een belangrijke partner van ons. Het ministerie ondersteunt activiteiten niet alleen financieel, maar is ook bij het voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van beleid dat vluchtelingen in het onderwijs raakt een belangrijke gesprekspartner.