inSPIREurope: Initiatief ter ondersteuning, bevordering en integratie van wetenschappers

Tien Europese partnerorganisaties hebben een ambitieus nieuw initiatief gelanceerd ter ondersteuning van wetenschappers in gevaar. Het initiatief, genaamd Inspireurope, wordt gefinancierd door de Marie Skłodowska-Curie-acties van de Europese Commissie en aangestuurd door Scholars at Risk Europe aan de Maynooth University in Ierland. Met Inspireurope wordt een gecoördineerde, sectoroverschrijdende en Europawijde alliantie opgezet voor wetenschappers in gevaar.

Excellentie in onderzoek leunt op een open wetenschappelijk debat en wordt gedreven door een verscheidenheid aan ideeën, mensen en perspectieven. Dat is de overtuiging die aan Inspireurope ten grondslag ligt. Wanneer wetenschappers gevaar lopen en buitengesloten worden van het internationale onderzoekscircuit, zij het door middel van discriminatie, vervolging, leed of geweld, komen niet alleen individuele levens en carrières in het gedrang. Ook de kwaliteit en de toekomst van onderzoek staan dan op het spel. 

Nu het aantal wetenschappers in gevaar dat Europa om hulp vraagt recordhoogtes bereikt, kunnen landen, overheden, ngo’s en bedrijven deze uitdaging niet alleen het hoofd bieden. Dit probleem vraagt om een ambitieuze en gezamenlijke aanpak. Voor de Europese ontvangstlanden kunnen de vaardigheden en eigenschappen van wetenschappers in gevaar van aanzienlijke waarde zijn, zowel in economisch opzicht als op het gebied van menselijk kapitaal. Om dit potentieel echter volledig en Europa breed te benutten, zijn goed gecoördineerde inspanningen van een uiteenlopende groep ervaren spelers nodig. 

Met het oog op de realisatie van deze doelstelling, en een gedeeld streven naar excellentie in onderzoek en de beginselen van vrij onderzoek en academische vrijheid, randvoorwaarden voor onderzoek van wereldklasse, faciliteert het project Inspireurope grensoverschrijdende samenwerking tussen Europese en nationale initiatieven en programma’s ter ondersteuning van wetenschappers in gevaar.

Dit project verankert het fantastische werk dat al door heel Europa is verzet om wetenschappers in gevaar te ondersteunen, en legt daarnaast de basis voor een duurzaam Europees ondersteuningsnetwerk. De Coördinatiecommissie van Inspireurope stimuleert de robuuste ondersteuningsmaatregelen die al op nationaal en Europees niveau van kracht zijn en moedigt aan om deze elders toe te passen en uit te breiden. 

Ook faciliteert ze betere samenwerking en ‘peer learning’ (intercollegiaal leren) tussen onderzoeks- en innovatie-initiatieven op nationaal en Europees niveau en biedt ze praktische aanbevelingen voor het op lange termijn voortzetten van dergelijke steun. Door middel van fora voor belanghebbenden en mogelijkheden voor wederzijds leren slaat het project bruggen tussen de academische en niet-academische sector. Dit allemaal met het gemeenschappelijke doel in gedachten: het onderzoekstalent van wetenschappers in gevaar integreren. 

Door middel van toenaderingen probeert het project de ontwikkeling van nieuwe ondersteuningsinitiatieven te stimuleren, met name in Centraal-, Zuid- en Oost-Europa. En door middel van begeleiding, coaching en training zijn wetenschappers beter in staat om gebruik te maken van de bestaande financiering en steun op Europees en nationaal niveau, terwijl toekomstige werkgevers, met het oog op de integratie van onderzoekstalent, nieuwe inzichten krijgen in bestaande Europese raamwerken.

Doelstellingen:

 • De basis leggen voor een langdurig, sectoroverschrijdend Europees ondersteuningsnetwerk voor wetenschappers in gevaar;
 • Bijdragen aan geïnformeerde beleidsvorming in Europa voor steun aan wetenschappers in gevaar;
 • De kloof opvullen tussen nationale en Europese ondersteuningsmechanismen, en tussen academische en niet-academische sectoren om wetenschappers in gevaar te ondersteunen;
 • De kansen voor loopbaanontwikkeling voor wetenschappers in gevaar verbeteren;
 • De arbeidsmarkt voorbereiden op het ontvangen van wetenschappers in gevaar;
 • De partijen die wetenschappers in gevaar ondersteunen diversifiëren, met name in Centraal-, Oost- en Zuid-Europa, en de bedrijfswereld/industrie beter betrekken bij toenaderingsinspanningen.

Activiteiten:

 • Een Europese Coördinatiecommissie opzetten waarmee de Europese steun voor wetenschappers in gevaar wordt gecoördineerd en samenwerking wordt georganiseerd;
 • De bestaande steun voor wetenschappers in gevaar (financieel, loopbaanontwikkeling, beleidsomgeving) in kaart brengen en analyseren en duidelijke, gedetailleerde beleidsaanbevelingen ontwikkelen, alsmede een roadmap voor het verbeteren van de steun;
 • Activiteiten rondom wederzijds leren en fora voor belanghebbenden op hoog niveau organiseren om uitwisselingen te faciliteren tussen essentiële belanghebbenden op het gebied van onderzoek en innovatie in Europa, waaronder overheidsministeries, EU-instellingen, werkgeversorganisaties, organen voor onderzoeksfinanciering en andere Europese beleidsmakers;
 • Training en begeleiding voor wetenschappers in gevaar ontwikkelen en bieden, waaronder persoonlijke cursussen, webinars en een pilotproject dat bestaat uit één-op-één coachingsessies;
 • Training en begeleiding voor werkgevers, gastorganisaties en andere essentiële belanghebbenden in de academische en niet-academische sector door heel Europa ontwikkelen en bieden, waaronder persoonlijke cursussen en webinars;
 • Toenadering zoeken, netwerken en bewustwording vergroten wat betreft steun voor wetenschappers in gevaar, met extra aandacht voor belanghebbenden in Centraal-, Oost- en Zuid-Europa.

Verwachte effecten:

 • Een beter, sterker en duurzaam Europees ondersteuningsnetwerk voor wetenschappers in gevaar;
 • Meer kennis op Europees beleidsvormingsniveau over bepaalde uitdagingen waar wetenschappers in gevaar mee kampen en een roadmap om deze aan te pakken;
 • Betere kennisoverdracht tussen bestaande en nieuwe ondersteuningsinitiatieven en tussen de academische en niet-academische sector;
 • Betere loopbaanvooruitzichten voor wetenschappers in gevaar;
 • Europese organisaties kunnen beter en meer wetenschappers in gevaar ontvangen, financieren of in dienst nemen;
 • Meer betrokkenheid vanuit Centraal-, Oost- en Zuid-Europese belanghebbenden bij ondersteuningsmaatregelen.

Inspireurope Stakeholder Forum 2022

Het Inspireurope Stalkeholder forum is een belangrijke plaats om uitwisselingen tussen belangrijke spelers op het gebied van onderzoek en innovatie in Europa te faciliteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan individuele wetenschappers, netwerken voor het hoger onderwijs, agentschappen voor onderzoeksfinanciering, de EU en andere Europese beleidsmakers.

Kwartaalblad 2020
De vlag van de Europese Unie

Dit project heeft in het kader van subsidieovereenkomst 857742 financiering ontvangen van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie.