Directeur-bestuurder en Raad van Toezicht

De directeur-bestuurder is statutair directeur. De wettelijke rol en verantwoordelijkheden van het besturen van het UAF liggen bij de directeur-bestuurder.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het UAF en de uitvoering hiervan. Ook staat de Raad de directeur-bestuurder terzijde met advies over beleidsvoornemens. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning of salaris.

De Auditcommissie bestaat uit leden van de Raad van Toezicht. Deze commissie adviseert over het financiële beleid.

Statuten UAF
Reglement directie
Reglement Raad van Toezicht
Reglement Auditcommissie

Directeur-bestuurder: Mardjan Seighali

Raad van Toezicht

mr. dr. M.J. (Job) Cohen
drs. G.P.M. (Geert) van den Goor, Managing Partner van First Consulting
mr. dr. M. (Maarten) den Heijer, Universitair docent internationaal recht, Universiteit van Amsterdam
drs. C.R. (Rob) Maas
mr. J.M.H. (Jacoby) Mensinga, HR beleidsmedewerker bij De Nederlandse Bank NV
dr. L.B.J. (Lucy) Schmitz

Nevenfuncties
Zittingstermijnen
Profiel lid Raad van Toezicht UAF

Strategie en Meerjarenbeleidsplan 2017-2020

Strategie 2020 geeft aan waar het UAF in 2020 wil staan, geeft gestalte aan de verbinding met de omgeving en biedt richting en focus in het werk van het UAF.  Om de doelstellingen op efficiënte wijze te bereiken, is deze strategie vertaald in het Meerjarenbeleidsplan.

Erkend Goed Doel

Het CBF is de onafhankelijke toezichthouder voor goede doelen in Nederland en geeft het keurmerk ‘de Erkenning’ uit aan organisaties die voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Deze organisaties, waaronder het UAF, mogen het ‘Erkend Goed Doel’- logo voeren en zijn gebonden aan de Code Goed Bestuur. Het UAF houdt zich aan de ‘Richtlijn 650 voor Fondsenwervende Organisaties van de Raad voor de Jaarverslaglegging’.

Beleggingsstatuut

Het UAF heeft een beleggingsstatuut opgesteld. In dit statuut staat beschreven wat het UAF doet met haar financiële middelen die niet direct nodig zijn voor de uitvoering van het beleid. Op grond van dit statuut beleggen wij alléén substantiële, niet begrote inkomsten. Download hier het beleggingsstatuut.

Comité van aanbeveling

Kennis van betekenis

Soms komen ze onverwacht bij elkaar. Twee kanten van de wereld. De vluchteling met zijn ervaringen, teleurstellingen en verwachtingen. En Nederland; met zijn waarden, normen, ideeën en mogelijkheden. Maar wat maakt het verschil tussen bij elkaar komen en samen vérder gaan? Wat zorgt ervoor dat deze onverwachte ontmoeting betekenis krijgt voor beiden?

Kennis.

Lees verder