Organisatie

Sinds 1948 steunt Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF hoger opgeleide vluchtelingen bij hun studie en het vinden van een baan op niveau. Het UAF is de oudste vluchtelingenorganisatie in Nederland. In 1948 werd de stichting opgericht als Universitair Asiel Fonds.

Besturingsmodel
De stichting voor Vluchteling-Studenten UAF  heeft een directeur-bestuurder die leiding geeft aan de organisatie en een Raad van Toezicht die toezicht houdt.

De Commissie Wijffels adviseert goede doelen hun besturingsmodel in te richten volgens het onderscheid besturen en toezicht houden. Het UAF heeft haar besturingsmodel op deze manier ingericht.

De directeur-bestuurder is statutair directeur. De wettelijke rol en verantwoordelijkheden van het besturen van het UAF liggen bij de directeur-bestuurder. Deze geeft richting en leiding aan de organisatie, zorgt voor het verwerven,  besteden en beheren van de middelen en het adequaat functioneren van de organisatie. 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het UAF en de uitvoering hiervan. Ook staat de Raad de directeur-bestuurder terzijde met advies over beleidsvoornemens. Vijf keer per jaar komen de directeur en de Raad van Toezicht bijeen. Leden van de Raad van Toezicht worden voor drie jaar benoemd en kunnen twee  maal herbenoemd worden met een maximum van drie termijnen. Ze ontvangen geen beloning of salaris. Ze mogen wel een reiskostenvergoeding vragen.

De Auditcommissie is een commissie van de Raad van Toezicht en bestaat uit leden van de Raad van Toezicht. Deze commissie adviseert de Raad van Toezicht over het financiële beleid. Zo beoordeelt de auditcommissie de jaarrekening, financiële beleidsvoorstellen, het beleggingsbeleid en het functioneren van interne systemen (risicobeheersing en controle). Ook bespreekt de auditcommissie de jaarrekening met de accountant.

Directeur-bestuurder en leden van de Raad van Toezicht

Directeur-bestuurder
M. (Mardjan) Seighali

Leden Raad van Toezicht UAF

 • mr. dr. M.J. (Job) Cohen
 • drs. G.P.M. (Geert) van den Goor, Managing Partner van First Consulting
 • mr. dr. M. (Maarten) den Heijer, Universitair docent internationaal recht, Universiteit van Amsterdam  
 • drs. C.R. (Rob) Maas
 • mr. J.M.H. (Jacoby) Mensinga, HR beleidsmedewerker bij De Nederlandse Bank NV 
 • dr. L.B.J. (Lucy) Schmitz

>> Nevenfuncties leden Raad van Toezicht en Directeur-bestuurder
>> Rooster van aftreden leden van Raad van Toezicht
>> Profiel Raad van Toezicht

Comité van aanbeveling

 • De heer prof. dr. Th. C. van Boven
 • De heer Prof. dr. P.J.D. Drenth
 • Mevrouw prof. dr. ir. L.O. Fresco
 • De heer S.S.F. Hazewinkel
 • De heer dr. A.H.G. Rinnooy Kan
 • De heer mr. H.D. Tjeenk Willink
 • De heer dr. H.J. Witteveen
 • De heer mr. R.F.B. van Zutphen

KvK-nummer en RSIN

Het KvK-nummer van het UAF is 41177131. Ons RSIN (voorheen fiscaal nummer) is 002880957.

Financiering

Het UAF is onafhankelijk en bestaat dankzij de giften van donateurs en fondsen. Het UAF ontvangt subsidie van het Ministerie van OCW en is benificiënt van de Nationale Postcode Loterij. 

Jaarverslag 2017

We delen graag de resultaten van het veelbewogen jaar 2017 met u.

Download hier het jaarverslag van 2017 (pdf)

Download hier de jaarrekening van 2017 (pdf)

Eerdere jaarverslagen

Download pdf's van eerdere jaarverslagen:

Uw bijdrage komt goed terecht

Het UAF bezit het CBF-keurmerk voor goede doelen en de status ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Strategie en Meerjarenbeleidsplan 2017-2020

'Strategie 2020' geeft aan waar het UAF in 2020 wil staan, geeft gestalte aan de verbinding met de omgeving en biedt richting en focus in het werk van het UAF.  Om de doelstellingen op efficiënte wijze te bereiken, is deze strategie vertaald in het Meerjarenbeleidsplan 2017-2020

Bekijk hier de begroting voor 2018.

Beleggingsstatuut

Het UAF heeft een beleggingsstatuut opgesteld. In dit statuut staat beschreven wat het UAF doet met haar financiële middelen die niet direct nodig zijn voor de uitvoering van het beleid. Op grond van dit statuut beleggen wij alléén substantiële, niet begrote inkomsten. >> Download het beleggingsstatuut