<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=543988056270869&ev=PageView&noscript=1"/> Projectpartners - UAF

Dubois & Co

De reden om deel te nemen aan het project is om kennis te delen en nieuwe kennis op te doen met het oog op duurzaamheid en diversiteit. UAF en Seba hebben zich laten kennen als professionele en vriendelijke samenwerkingspartners op dit gebied.
Wat we hebben meegenomen, is meer inzicht door te horen vanuit welke perspectieven en speerpunten diversiteit benaderd wordt. Tip is om binnen een collectiviteitsbeleid toch oog te blijven houden voor het individu en maatwerk te leveren in dialoog met de persoon in kwestie.

Om de wederzijdse ontmoeting tussen medewerkers van Dubois en vluchtelingen te laten plaats vinden, heeft Dubois in samenwerking met UAF een inhousedag georganiseerd. Door middel van korte gesprekjes leerden beide partijen elkaar beter kennen. Vluchtelingen kregen daardoor een beter beeld van wat wij als middelgroot accountantskantoor doen en hoe ze bij ons aan de slag kunnen komen. En voor ons was het dé kans om de persoon achter het cv te leren kennen. Iets wat wij, als maatschappelijk georiënteerde organisatie, erg belangrijk vinden.

www.dubois.nl

 

Hogeschool Leiden

Met onze deelname aan D&D konden wij concreet invulling geven aan het doel vanuit ons project (H)erkend Multitalent om de instroom van mensen van niet-westerse allochtone afkomst te verhogen, en dat talent ook te behouden en te benutten. In dat kader hebben we o.a. ons wervingsbeleid aangepast en een professionaliseringsaanbod voor verschillende groepen medewerkers georganiseerd.

Ook is er een leernetwerk Diversiteit opgericht om de hogeschoolbrede dialoog over diversiteit te bevorderen. Vanuit D&D is een collega aangenomen; maar binnen het breder project zijn we van 30 naar 35 collega’s ‘onderwijzend personeel’ gegaan die een niet-westerse allochtone afkomst hebben. Onze ervaring is dat het absoluut loont om je bewust in te zetten door een dergelijk initiatief omdat het uiteindelijk leidt tot een verbetering van je organisatie. Projectleider Diversiteit en betrokken HRM-medewerkers fungeren als schakel tussen (hoger) management en de werkvloer – beide kanten moeten meerwaarde ervaren. Deze uit te dragen is niet altijd makkelijk, maar het helpt enorm als er commitment vanuit de top is.

www.hogeschoolleiden.nl

 

Nederlandse spoorwegen

Bij NS hebben we de vaste overtuiging dat een diversiteit aan medewerkers leidt tot meer arbeidsvreugde, meer productiviteit en een beter product voor onze klanten. Wij streven daarom een inclusieve, gastvrije bedrijfscultuur na. Dat doen we op verschillende manieren. Door bijvoorbeeld intern bewustzijn met betrekking tot diversiteit & inclusie te creëren en medewerkers te coachen. Maar ook door goed te kijken naar ons werving- en selectieproces en de beoordelingscriteria die we hanteren.

Sluiten we niet zonder het te willen mensen uit? Daarnaast leren we van andere bedrijven en zij van ons. En om te zorgen dat beleid rondom diversiteit & inclusie ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt, monitoren we vooruitgang en spreken we gezamenlijke ambities af. Het project Duurzaam & Divers past goed bij ons bestaande activiteiten en sluit bovendien aan bij eerdere samenwerkingsactiviteiten met UAF. Voor ons de reden om als projectpartner mee te doen aan dit project.

Een tip voor andere werkgevers die vluchtelingentalent duurzaam willen benutten: redeneer altijd vanuit werkgeversperspectief. Dus sluit aan bij de businesscase van de werkgever en zijn behoefte.

www.ns.nl

 

Van Houtum

De motivatie van Van Houtum om deel te nemen aan het project D&D is tweeledig: ten eerste willen wij een diverser personeelsbestand. Daarmee bedoelen we niet alleen vluchtelingen, maar brede diversiteit: we willen graag een medewerkerspopulatie die een afspiegeling is van de maatschappij. We verkopen onze producten internationaal –voor onze klanten willen we verschillen benutten. Daarnaast koppelen we diversiteit aan het MVO-karakter van onze organisatie. We beseffen dat deze motivatie ook strategisch belegd moet worden – wij willen diversiteit echt benutten voor onze core business. Door deelname aan D&D is het bewustzijn versterkt dat de organisatie ook iets te leren heeft. Door bezig te zijn met ‘het andere’ ontdek je je eigen blinde vlekken en vooroordelen en ga je ook met ‘het gewone’ weer bewuster om: door bijvoorbeeld vaker te ‘toetsen’ in de communicatie met elkaar. Het is geen eenvoudig pad en soms zit in de kleine dingen veel tijd, maar we zijn ervan overtuigd dat deze investering uiteindelijk een duurzame werkrelatie oplevert.

www.vanhoutum.nl

 

VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland vindt het belangrijk dat haar personeelsbestand een afspiegeling is van de maatschappij en streeft daarom naar diversiteit in de breedste zin van het woord. Wij behartigen de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland: ook daarom zetten we ons in voor het vinden en behouden van werk voor mensen uit de doelgroep.

Een succesvolle en duurzame invoering van diversiteit vergt een integrale aanpak. VluchtelingenWerk Nederland heeft haar personeelsbeleid hierop aangepast waaronder de regeling Werving & Selectie. Er zijn stage- en werkervaringsplaatsen gecreëerd. Daarnaast hebben leidinggevenden en medewerkers een training gevolgd op het gebied van interculturele communicatie. Diversiteit is wel een onderwerp dat blijvend aandacht vraagt – je kunt het niet ‘afvinken.’

Deelname aan het project Duurzaam & Divers is voor ons vanzelfsprekend. Wij delen graag onze ervaringen, maar we willen ook graag leren van andere organisaties, want er zijn altijd meer wegen die naar Rome leiden.

Onze ervaring is dat diversiteit (breed) binnen organisaties alleen kans van slagen heeft als de directie erachter staat én als die in staat is om hiervoor draagvlak te creëren bij de medewerkers.

www.vluchtelingenwerk.nl

 

VUmc

Wij willen een kleurrijk academisch medisch centrum zijn, en in dat kader streven we ernaar om kleurrijk talent dezelfde kans te geven als anderen. Door onze deelname aan het project Duurzaam & Divers zijn we in contact gekomen met hoogopgeleide vluchtelingen en konden we op die manier invulling geven aan onze ambitie. Onze ervaring binnen het project is dat de (voor-)opleiding van vluchtelingen niet altijd direct aansluit bij wat gevraagd wordt en wat wij gewend zijn. Binnen de organisatie is dan veel begeleiding nodig: niet alleen van de vluchteling, maar ook van de organisatie. Als het gaat om stages of werkervaringsplekken is het makkelijker om open te staan voor ‘het andere’, maar als het gaat om een dienstverband, lijken toch andere prioriteiten te gelden. Het blijkt dat topvluchtelingentalent binnen een academische setting niet makkelijk herkend wordt en dat het proces zorgvuldige begeleiding vraagt, die erg tijdsintensief is.

www.vumc.nl

 

Seba cultuurmanagement

Seba cultuurmanagement (1997) is specialist in diversiteitsmanagement en organisatiecultuur. Samen met UAF verbazen wij ons erover dat in Nederland het talent van hoogopgeleide vluchtelingen slechts beperkt benut wordt. We delen de ambitie om hier iets aan te doen, vanuit een open, onderzoekende en adviserende houding. Daarvoor brengen we natuurlijk onze jarenlange expertise mee op het gebied van diversiteit in organisaties uit bijna alle sectoren. Het benutten van divers talent voor meer kwaliteit, betere resultaten en meer winst voor de organisatie vormt ons anker. Daarnaast ontwikkelen en publiceren we eigen diversiteitsmaterialen en -methoden: boeken, kaartspellen en andere trainingsartikelen in het Nederlands, Duits en Engels, te vinden op www.diversityshop.nl

www.seba.nl

 

NSvP (Nederlandse Stichting voor Psychotechniek)

NSvPHet project Duurzaam & Divers is erop gericht vluchtelingen op een duurzame manier in organisaties te plaatsen. De aandacht verschuift daarbij van een korte termijn focus (plaatsing) naar de resultaten op de langere termijn: werken aan duurzame re-integratie van vluchtelingen. Dit doel moet bereikt worden door meer aandacht te schenken aan de loopbaan van vluchtelingen en de begeleiding van werkgevers op het terrein van diversiteit. Het UAF legt de lat daarmee hoog en wij willen helpen die ambitie waar te maken.

Voor de NSvP waren er verschillende redenen om in het project te investeren:

  • Het project speelt in op een reële vraag en heeft een maatschappelijk relevant doel.
  • Er zijn duidelijke raakvlakken in de missie van de beide organisaties.
  • Er is sprake van kennisuitwisseling en kennisontwikkeling.
  • De NSvP kon zelf ook kennis inbrengen; de inzichten uit dit project willen we helpen verspreiden.

www.nvsp.nl

 

VSBfonds

VSBfondsVSBfonds steunt graag initiatieven waardoor mensen naar eigen vermogen kunnen deelnemen aan het sociale en economische leven. Daarbij vinden we het belangrijk dat dat gebeurt op een manier waar mensen zich prettig bij voelen en die hun mogelijkheden vergroot.

We ondersteunen projecten die mensen helpen bij het vinden van werk. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar projecten die gericht zijn op mensen die, om welke reden dan ook, moeilijk aan het werk komen. Het project Duurzaam & Divers past in die doelstelling van VSBfonds.

Daarnaast kent het UAF de doelgroep goed en vinden we het een pré dat aan twee kanten gewerkt wordt aan verbetering van de arbeidsparticipatie van vluchtelingen. Enerzijds worden werkgevers door uitwisseling en begeleiding klaargestoomd om open te staan voor de doelgroep en deze zo goed mogelijk te begeleiden op de werkvloer en om een open cultuur te creëren. Anderzijds wordt empowerment van de doelgroep zelf bevorderd door begeleiding en warme doorverwijzing.

www.vsbfonds.nl

 

Overige betrokken organisaties

Deze methodiek is mede tot stand gekomen op basis van feedback van Accenture, Altrecht, Connect, Maatwerk bij Terugkeer en Movares.